Проект CB007.1.21.314 "Инвестиране в младежки капитал чрез модернизация на културни центрове в трансграничния регион"
En EN Bg BG Sr SR

Програма БГ-РС

Нашата цел е да стимулираме балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия, интегриран в европейското пространство.

Обща информация

Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия беше одобрена от Европейската комисия с Решение № C(2015) 5444 от 30.07.2015 г. Първото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата беше проведено на 30.07.2015 г. в гр. София, България. Пакетът с документи за кандидатстване по първата Покана за набиране на проектни предложения беше един от основните документи, одобрени от СКН.

Програмата за ТГС Интеррег-ИПП България-Сърбия ще финансира проекти, свързани с развитието на устойчив туризъм, младежи и околна среда. Общият бюджет по програмата е 34 102 256 евро.

Допустимият регион по Програмата обхващат областите от ниво NUTS III или други еквивалентни области, разположени по границата на двете партниращи страни. Допустимите области от Република България включват Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил, а тези в Република Сърбия - Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня.

Пакетът с документи и Насоките за кандидатстване по Първата покана за набиране на проектни предложения ще бъдат официално обявени през средата на месец август 2015 г. и ще включват всички приоритетни оси по Програмата (Приоритетна ос 1 – Устойчив туризъм, Приоритетна ос 2 – Младежи и Приоритетна ос 3 – Околна среда). Общият бюджет на Поканата за набиране на проектни предложения е 12 687 304,24 евро.

Допустими кандидати са всички юридически лица, които са регистрирани в трансграничния регион между България и Сърбия, и не генерират печалба (местни/регионални/национални институции или техните подразделения; национални и регионални агенции; администрации на защитени зони; местни/регионални администрации по управление на горите; културни институции; читалища; НПО; образователни организации – университети, училища, колежи и библиотеки; еврорегиони; асоциации на две или повече от изброените по-горе институции/организации).

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България е определено да изпълнява функциите на Управляващ орган по Програмата, а Министерството за европейска интеграция на Република Сърбия е определено да изпълнява функциите на Национален партниращ орган по Програмата.

Основният офис на Съвместния секретариат ще продължи да функционира в гр. София, Република България, а клонът – в гр. Ниш, Република Сърбия.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.

Този сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007.

Съдържанието на сайта е отговорност единствено на Културния център - Димитровград и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Контакти

Телефон: +381 (0) 10 362 177
Имейл: kulturacaribrod@mts.rs
Уеб сайт: kulturacaribrod.rs

Културен център
Димитровград, 18320
Република Сърбия

Площад д-р Зоран Джинджич №2